HÜLYA AKSULAR SANAT ATÖLYESİ
BAŞVURU FORMU

Okulumuz eğitimi için uygunluk sınavına giriş tarihi ve diğer bilgiler
15 Eylül 2023’te kayıtlar tamamlandıktan sonra sizlere ulaştırılacaktır.
KVKK METNİ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan Hülya Aksular Sanat Atölyesi, sözleşme konusu işin yürütmesi için gerek MEB mevzua gerekse de işin yürütülmesi için gerekli olması nedeniyle, veli ve öğrencilere ilişkin verileri işlemektedir. Bu kapsamda özellikle ancak sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla: velinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve veli, öğrenci yada diğer kişilerin akademiye banka kanalı ile ödeme yapması, banka bilgilerini paylaşması veya mezkur kişilerin banka hesaplarına akademi tarafından ödeme yapılması vb durumda banka hesabı bilgileri; öğrencinin adı, soyadı, cinsiyet bilgisi, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, kimlik fotokopisi, doğum tarihi, kan grubu, sağlık verileri, sağlık raporları, fotoğrafları, ses kayıtları, videoları, eğitim ve gösteri kapsamında kıyafet bilgileri, öğrenci belgesi, öğrenci gelişim raporları, görüntü veri sorumlusu tarafından işlenecektir. Öğrencinin fotoğrafları, kaldığı etkinlikler, ders kayıtları, gösteri kayıtları ve videoları, veri sorumlusunda internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında, tanıtım ve etkinlik haberlerinde, basılı kaynaklarda kullanılacak ve yayınlanacaktır. Veri sorumlusu işlediği verileri iştiraklerine, grup şirketlerine, sair okullarına, işbirliği içerisinde olduğu ajanslara, kurum ve kuruluşlara, yurt dışına aktarabilecektir. Veri sorumlusu verileri kanunen gerekli sürekli süre kadar muhafaza edecek ve işlenmesini gerektirir sebebin ortadan kalkması halinde imha edecek ve/veya anonim hale getirecektir. Veli ve öğrenci dilediği zaman veri sorumlusuna başvurarak ve başvuru formlarını usulüne uygun doldurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenen veriye dair bilgi talep etme; veri işleme amacını öğrenme; yurt içi ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenen verilerinin düzeltilmesini isteme; verinin işlenmesine neden olan sebebin ortadan kalkması halinde verinin silinmesini ve anonim hale getirilmesini isteme; talebe bağlı olarak verilerin silinmesi, imha edilmesi ve düzeltilmesi halinde durumun 3. kişilere bildirilmesini isteme; aleyhine çıkan duruma itiraz etme ve zararının giderilmesini isteme başta olmak üzere mevzuata sayılan tüm haklara sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin detaylı şekilde bilgilendirildim, okudum, anladım. Tarafımın ve öğrencimin kişisel verilerinin işlenmesine, toplanmasına, aktarılmasına açık rıza gösteriyorum.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Sevgili Öğrencilerimiz ve Velilerimiz,
Hülya Aksular Sanat Atölyesi ailesine hoş geldiniz. Hülya Aksular Sanat Atölyesi ile paylaşmakta olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasının sağlanması, bir eğitim kurumu olan atölyemizin öncelikli amaçlarından biri olup, size iyi bir sanat eğitimi sunmakla beraber, bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi tam bir gizlilik içinde ve hukuka uygun olarak işlemeyi de ilke ediniyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak sizlere açıklama yapmak ve yasal olarak sahip olduğunuz haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek isteriz.

19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. No:29/A-B-C Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresinde bulunan ve ticari unvanı Hülya Aksular Sanat Atölyesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Akademimiz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Hülya Aksular Sanat Atölyesi; almış olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim verileriniz, sağlık verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, eğitim verileriniz ve kılık kıyafete ilişkin verilerinizi; Hülya Aksular Sanat Atölyesi’nin üstlenmiş olduğu bale, dans eğitimi hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ve Hülya Aksular Sanat Atölyesi tarafından sizlere taahhüt edildiği şekliyle sunulabilmesi; Hülya Aksular Sanat Atölyesi tarafından verilen eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi, tanıtımı, yürütülmesi ve iyileştirilmesi; amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Hülya Aksular Sanat Atölyesi, almakta olduğunuz eğitim hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden, ilgili olanlarını (kimlik bilgisi, telefon numarası, mail adresi, adres bilgileri, işitsel/görsel verileriniz) Hülya Aksular Sanat Atölyesi’nin birlikte çalıştığı ajanslara yukarıda yer alan amaçlarla aktarmaktadır. Ayrıca sağlanan hizmetlerin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca ilgili olan (ad- soyad, banka hesap bilgisi gibi) kişisel verileriniz ilgili danışmanlık sağlayan kişilere de bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla aktarılmaktadır.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz bale ve dans gibi sanat eğitimi hizmetlerinin verilebilmesi için; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve yine aynı fıkranın ( ç ) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ( f ) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun ( Hülya Aksular Sanat Atölyesi’nin ) meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

İletişim ve kimliğe ilişkin kişisel verileriniz yüz yüze, elektronik posta ve diğer elektronik ortamlar kanalıyla toplanmakta olup, yukarıda yer verilen, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil, diğer kişisel verileriniz Hülya Aksular Sanat Atölyesi yetkilileri ile yapacağınız yüz yüze görüşmelerde sizlerden doğrudan ve otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.
Bilmenizi isteriz ki Hülya Aksular Sanat Atölyesi öğrencileri ve uygulanabildiği hallerde yasal temsilcileri, diledikleri zaman Hülya Aksular Sanat Atölyesi’ne başvurarak kendileriyle ilgili;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
2. Kişisel verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
5. İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesine veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişileri de bildirilmesini isteme,
6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip olup, söz konusu haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak 19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. No:29/A-B-C Kozyatağı Kadıköy İstanbul adresine iletebileceklerdir.


Saygılarımızla
Hülya Aksular Sanat Atölyesi

Teşekkürler

Başvuru formunuz başarıyla gönderildi.